Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група” Процедури по ЗОП: ОП-2017-004 / 20.07.2017 ОБЯВА         На 20.07.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”.     Офертите се приемат до 17.00 часа на 10.08.2017 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 11.08.2017 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.     Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.         ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -     КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
20.07.2017: Документация за участие
20.07.2017: Образци № 1 - № 5
11.08.2017: Съобщение за отваряне на ценови предложения
17.08.2017: Протокол № 1 от дейността на комисията
17.08.2017: Протокол № 2 от дейността на комисията
17.08.2017: Доклад на комисията
17.08.2017: Заповед № 1418/17.08.2017 г.
17.08.2017: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнител
26.09.2017: Договор № ОП/2017/004 и приложения
26.09.2017: Обявление за възложена поръчка
30.10.2018: Обявление за приключване на договор
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438303630