Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец” Процедури по ЗОП: ОП-2017-002 / 13.04.2017 ОБЯВА     На 13.04.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец“.  Офертите се приемат до 17.00 часа на 15.05.2017 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 16.05.2017 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ    

Документи:
13.04.2017: Документация за участие
13.04.2017: Образци №1- №8
12.06.2017: Съобщение за отваряне на ценови предложения
16.06.2017: Съобщение за отваряне на ценови предложения
19.07.2017: Протокол № 1 от дейността на комисията
19.07.2017: Протокол № 2 от дейността на комисията
19.07.2017: Протокол № 3 от дейността на комисията
19.07.2017: Доклад на комисията
19.07.2017: Заповед № 1178 / 18.07.2017 г.
19.07.2017: Решение за отстраняване, класиране и обявяване на изпълнител
17.08.2017: Договор № ОП/2017/002 и приложения
17.08.2017: Обявление за възложена поръчка
01.11.2019: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333435303530