This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2017-002   13.04.2017: Процедури по ЗОП
„Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец”

ОБЯВА  

 

На 13.04.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец“. 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 15.05.2017 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 16.05.2017 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  

 

Изтегли:
   13.04.2017: Документация за участие
   13.04.2017: Образци №1- №8
   12.06.2017: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   16.06.2017: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   19.07.2017: Протокол № 1 от дейността на комисията
   19.07.2017: Протокол № 2 от дейността на комисията
   19.07.2017: Протокол № 3 от дейността на комисията
   19.07.2017: Доклад на комисията
   19.07.2017: Заповед № 1178 / 18.07.2017 г.
   19.07.2017: Решение за отстраняване, класиране и обявяване на изпълнител
   17.08.2017: Договор № ОП/2017/002 и приложения
   17.08.2017: Обявление за възложена поръчка
   01.11.2019: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |