This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2017-001   28.03.2017: Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации
Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на строително-монтажни работи

На основание с чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12 / 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министерството на земеделието и храните (обн. ДВ. бр. 60 от 2 август 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 9 септември 2016 г.), във връзка с чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП)

Изтегли:
   28.03.2017: Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на строително-монтажни работи
   28.03.2017: Образци
   06.04.2017: Оферта № 1
   06.04.2017: Оферта № 2
   06.04.2017: Оферта № 3
   29.08.2017: Оферта № 2

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |