This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2016-013   20.09.2016: Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации
Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”

На основание с чл. 29, ал. 15 във връзка с ал. 11 от Наредба № 12 / 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министерството на земеделието и храните (обн. ДВ. бр. 60 от 2 август 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 9 септември 2016 г.), във връзка с чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП)

Изтегли:
   20.09.2016: Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”
   20.09.2016: Образци
   03.10.2016: Протокол от работата на комисията
   29.08.2017: Оферта № 1
   29.08.2017: Оферта № 2
   29.08.2017: Оферта № 3

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |