Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: ОП-2016-013 / 20.09.2016 На основание с чл. 29, ал. 15 във връзка с ал. 11 от Наредба № 12 / 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министерството на земеделието и храните (обн. ДВ. бр. 60 от 2 август 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 9 септември 2016 г.), във връзка с чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП)

Документи:
20.09.2016: Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”
20.09.2016: Образци
03.10.2016: Протокол от работата на комисията
29.08.2017: Оферта № 1
29.08.2017: Оферта № 2
29.08.2017: Оферта № 3