Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектни предложения и последващо управление и отчитане на проекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г.” по обособени позиции Процедури по ЗОП: ОП-2016-008 / 05.08.2016 ОБЯВА     На 05.08.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуга с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектни предложения и последващо управление и отчитане на проекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г.” по обособени позиции.   Офертите се приемат до 17.00 часа на 29.08.2016 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 30.08.2016 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ   

Документи:
05.08.2016: Документация за участие
05.08.2016: Образци №1- №13.2.
01.09.2016: Съобщение за отваряне на ценови предложения
09.09.2016: Протокол № 1 от дейността на комисията
09.09.2016: Протокол № 2 от дейността на комисията
09.09.2016: Протокол № 3 от дейността на комисията
09.09.2016: Доклад на комисията
09.09.2016: Заповед № 1669 / 08.09.2016 г.
09.09.2016: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнител
20.10.2016: Договор № ОП/2016/008-1 и приложения
20.10.2016: Договор № ОП/2016/008-2 и приложения
20.10.2016: Обявление за възложена поръчка
04.04.2018: Обявление за приключване на договор
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338313032