This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2016-008   05.08.2016: Процедури по ЗОП
„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектни предложения и последващо управление и отчитане на проекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г.” по обособени позиции

ОБЯВА  

 

На 05.08.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуга с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектни предложения и последващо управление и отчитане на проекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г.” по обособени позиции.  

Офертите се приемат до 17.00 часа на 29.08.2016 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 30.08.2016 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 

Изтегли:
   05.08.2016: Документация за участие
   05.08.2016: Образци №1- №13.2.
   01.09.2016: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   09.09.2016: Протокол № 1 от дейността на комисията
   09.09.2016: Протокол № 2 от дейността на комисията
   09.09.2016: Протокол № 3 от дейността на комисията
   09.09.2016: Доклад на комисията
   09.09.2016: Заповед № 1669 / 08.09.2016 г.
   09.09.2016: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнител
   20.10.2016: Договор № ОП/2016/008-1 и приложения
   20.10.2016: Договор № ОП/2016/008-2 и приложения
   20.10.2016: Обявление за възложена поръчка
   04.04.2018: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |