This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2016-007   11.07.2016: Процедури по ЗОП
Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ за „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец” и осъществяване на последващ авторски надзор

ОБЯВА 

 

На 11.07.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуга с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ за „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец” и осъществяване на последващ авторски надзор”. 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 03.08.2016 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 04.08.2016 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   11.07.2016: Документация за участие
   11.07.2016: Образци №1- №14
   05.08.2016: Протокол № 1 от дейността на комисията
   05.08.2016: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   15.08.2016: Протокол № 2 от дейността на комисията
   15.08.2016: Протокол № 3 от дейността на комисията
   15.08.2016: Доклад на комисията
   15.08.2016: Заповед № 1470 / 12.08.2016 г.
   15.08.2016: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнител
   08.09.2016: Договор № ОП/2016/007-1 и приложения
   08.09.2016: Обявление за възложена поръчка
   16.04.2018: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |