This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2016-002   07.03.2016: Архив
Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870“ - гр. Лясковец

ОБЯВА 

 

На 07.03.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3 - с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870“ – гр. Лясковец“. 

Изпратено е Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка на Портала на обществените поръчки в АОП на 07.03.2016 г. като уникалният номер на обществената поръчка е 00137-2016-0002. 

При изтегляне на документацията от Профил на купувача участниците нямат разходи по смисъла на чл. 28, ал. 7 от ЗОП.  

Възложителят ще предостави документацията за участие на всяко лице, поискало да я закупи, включително като му я изпрати за негова сметка, по предварителна заявка.  

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да се получи при поискване (след предварителна заявка) от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в Община Лясковец – Информационен център, срещу представен платежен документ за внесена такса от 73.00 лв. (седемдесет и три лева) с вкл. ДДС, по пощата или по куриер за сметка на заинтересованото лице.  

Офертите се приемат до 17.00 часа на 05.04.2016 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 06.04.2016 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   07.03.2016: Документация за участие
   07.03.2016: Инвестиционен проект за обект: „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870“ – гр. Лясковец“.
   07.03.2016: Образци № 1-14 от документацията за участие
   08.03.2016: Разяснение № 1 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП
   18.03.2016: Разяснение № 2 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП
   21.03.2016: Разяснение № 3 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП
   29.03.2016: Разяснение № 4 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП
   11.05.2016: Протокол № 1 от дейността на комисията
   11.05.2016: Доклад № 1 на комисията
   07.07.2016: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   18.07.2016: Доклад № 2 на комисията
   18.07.2016: Протокол № 2 от дейността на комисията
   18.07.2016: Доклад № 3 на комисията
   18.07.2016: Протокол № 3 от дейността на комисията
   18.07.2016: Мотивирано решение за отсраняване, класиране и обявяване на изпълнител
   16.08.2016: Информация за върнати гаранции за участие
   06.01.2017: Информация за върната гаранциия за участие
   25.01.2017: Договор № ОП/2016/002 и приложения
   26.01.2017: Информация за върнати гаранциии за участие
   22.05.2017: Допълнително споразумение № 1 към Договор № ОП-2016-002
   17.08.2017: Информация за изпълнение на Договор ОП-2016/002

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |