This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2015-013   30.09.2015: Архив
Доставка на донбаски въглища, дърва и пелети от дървесина за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2015 г. до 01.04.2016 г.

ОБЯВА 

 

На 30.09.2015 г. ВР. И. Д. Кмет на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 1 от ЗОП, е обявил процедура за избор на изпълнител при възлагане чрез „публична покана” на обществена поръчка с предмет: „Доставка на донбаски въглища, дърва и пелети от дървесина за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2015 г. до 01.04.2016 г.” по обособени позиции:  

- Обособена позиция І. „Доставка на донбаски въглища”; 

- Обособена позиция ІІ. „Доставка на дърва за горене от широколистна дървесина (габър, благун, дъб)” и 

- Обособена позиция ІІІ. „Доставка на пелети от дървесина”. 

Публичната покана е обявена на Портала на обществените поръчки в АОП под уникален номер 9046331 със срок на публичен достъп до 11.10.2015 г.  

Офертите се приемат до 17.00 часа на 12.10.2015 г. в Информационен център на Община Лясковец лично или с куриер / по пощенски път на адрес: гр. Лясковец 5140, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1.  

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 13.10.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Община Лясковец, ет. 1 - Залата на общинския съвет, находяща се на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

 

ДИЯНКА БОБЕВА-МИХАЙЛОВА 

ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

(съгласно Решение № 689 / 23.09.2015 г. на Общински съвет Лясковец)

Изтегли:
   30.09.2015: Документация за участие
   30.09.2015: Образци №1-№9
   16.10.2015: Протокол от работата на комисията
   16.10.2015: Доклад на комисията
   22.10.2015: Договор № ОП/2015/0013-1 и приложения
   22.10.2015: Договор № ОП/2015/0013-3 и приложения
   28.10.2015: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № 1603/20.10.2015 г.
   28.10.2015: Доклад на комисията
   03.11.2015: Договор № ОП/2015/0013-2 и приложения
   16.12.2015: Информация за извършено плащане
   18.01.2016: Информация за извършено плащане
   18.01.2016: Информация за извършено плащане
   18.01.2016: Информация за извършено плащане
   14.03.2016: Информация за извършено плащане
   14.03.2016: Информация за извършено плащане
   12.04.2016: Информация за извършено плащане
   22.04.2016: Информация за върнати гаранции за изпълнение
   10.06.2016: Информация за извършено плащане
   10.06.2016: Информация за извършено плащане

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |