This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   31.05.2014: Архив
Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2014 г. с обособени позиции”

Позиция I. Ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Козаревец, с. Мерданя, с. Джулюница, с. Добри дял и с. Драгижево. 

Позиция II. Ремонт на общинска пътна мрежа. 

 

Съдържание: 

 

1. Челен лист  

2. Съдържание 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

1. Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка 

2. Обявление  

3. Решение  

4. Указания към участниците 

5. Техническа спецификация  

 

ОБРАЗЦИ 

 

1. Административни сведения - Образец №1 

2. Техническо предложение - Образец №2 

3. Ценово предложение - Образец №3 

4. Проект на договор - Образец №4 

5. Справка декларация за изпълнени договори - Образец №5 

6. Списък - декларация за наличната техника и механизация - Образец №6 

7. Количествено-стойностна сметка - Образец №7 

8. Информация за общия оборот и оборота от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката - Образец №8 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки от ЗОП – Приложение №1 

2. Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки - Приложение №2 

3. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки - Приложение №3 

4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки - Приложение №4 

5. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки - Приложение №5 

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №6 

7. Декларация за обединение /консорциум/ - Приложение №7 

8. Списък - Декларация на лицата, ангажирани в изпълнението на поръчката - Приложение №8 

9. Декларация за средно-списъчният състав за месеца, предхождащ месеца на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Приложение №9 

 

Документацията съдържа общо 207 броя листи.

Изтегли:
   Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2014 г. с обособени позиции”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |