This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   18.03.2014: Архив
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране на опознавателно пътуване по проект "Лясковската иконопис и живопис - мост за предаване във времето на местната културна идентичност", по Договор за безвъзмездна финансова помощ 41/3/3230233/15.08.2013 г."

Съдържание: 

 

1. Заявление за участие - Образец № 1;  

2. Техническо предложение - Образец № 2; 

3. Ценово предложение - Образец № 3; 

4. Списък на договори, изпълнени през последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), с предмет сходен, с предмета на поръчката - Образец № 4; 

5. Административни сведения - Образец № 5; 

6. Декларация за участието на подизпълнител/и - Образец № 6; 

7. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител - Образец № 7. При условие, че участникът предвижда подизпълнител/и декларацията се представя от всеки подизпълнител поотделно; 

8. Справка за техническо оборудване (собствено, наето или друго), с което участникът ще извършва превоза на групата, с посочени марка, модел, година на производство, пътникоместа - Образец № 8; 

9. Проект на договор - Образец № 9; 

10. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - Приложения № 1 и № 2; 

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията на договора - Приложение № 3; 

12. Декларация за участник - обединение - Приложение № 4; 

13. Техническа спецификация - Приложение № 5.

Изтегли:
   Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране на опознавателно пътуване по проект "Лясковската иконопис и живопис - мост за предаване във времето на местната културна идентичност", по Договор за безвъзмездна финансова помощ 41/3/3230233/15.08.2013 г."

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |