This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   10.01.2014: Архив
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на анализи по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” по обособени позиции

Обособени позиции:  

1. Изготвяне на социално икономически анализ за територията на община Лясковец. 

2. Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на община Лясковец за периода 2014 - 2020 година. 

 

Съдържание: 

1. Заявление за участие - Образец №1;  

2. Техническо предложение - Образец №2; 

3. Ценово предложение - Образец №3; 

4. Административни сведения - Образец №4; 

5. Списък на договори, изпълнени през последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), с предмет сходен, с предмета на поръчката, придружен от препоръки за добро изпълнение - Образец №5; 

6. Списък на експертите, включен в екипа за изпълнение на обществената поръчка - Образец №6; 

7. Автобиография на експерт - Образец №7; 

8. Декларация за разположение и участие на експерт - Образец №8; 

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията на договора - Приложение №4; 

10. Декларация за участник - обединение - Приложение №5; 

11. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - Приложения №2 и №3; 

12. Декларация за прехвърляне на авторските права - Образец №9;  

13. Техническа спецификация - Приложение №1; 

14. Проект на договор – Образец №10.

Изтегли:
   Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на анализи по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” по обособени позиции
   Отговор на запитване

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |