Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Ръководител на звено за вътрешен одит” 05.07.2024 Община Лясковец, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №З-1606 / 05.07.2024 г. на Кмета на Община Лясковец, обявява конкурс за заемане на длъжността „Ръководител на звено за вътрешен одит” - държавен служител, в Община Лясковец 1. Изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Минималните изисквания за заемане на длъжността, предвидени в КДА: • Образователна степен - Магистър; • Професионален опит - 4 години или трети младши ранг; • Вид правоотношение - служебно. 1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността - предвидените в чл. 7 от ЗДСл. и чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗВОПС; 1.3. Допълнителните изисквания за длъжността: • да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит; • да не е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията; • да не е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури; • негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, да не работят или да са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години. • компютърни умения: MS Office, правно-информационни продукти и Интернет; • добро познаване на международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и законодателството в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор, и правилното прилагане на разпоредбите му в съответната област. 2. Кратко описание на длъжността: Ръководи Звеното за вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, вътрешните правила за дейността по вътрешен одит, нормативната уредба и вътрешните актове на администрацията на Община Лясковец. 3. Минимален размер на основната заплата: 933,00 лв./основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове определящи възнаграждението./ 4. Начин на провеждане на конкурса: • Решаване на тест • Интервю 5. Необходими документи: 5.1. Заявление за участие в конкурс - (по образец) Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители; 5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец) от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност; 5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации; Забележка: Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка; 5.5. копие на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или копие на валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор; 5.6. Други документи: сертификати за завършени курсове и обучения; На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 6. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, снабден с изрично пълномощно по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС) в Център за административно обслужване в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, до 18.00 ч. на 17.07.2024 г. Документите може да бъдат подадени в горепосочения срок и по електронен път на адрес obshtina@lyaskovets.bg, като заявлението по т. 5.1 и декларацията по т. 5.2, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите ще се запознаят на място от главен специалист „Човешки ресурси“ с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2, от ЗДСл. и чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗВОПС, а когато е по електронен път, кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗВОПС на посочения от тях e-mail. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на официалната интернет страница: https://www.lyaskovets.bg Лице за контакт: Надка Николова - главен специалист „Човешки ресурси” - тел. 0619 22055, 0619 22998 Образец на заявление за участие в конкурса и декларация, както и длъжностната характеристика са на разположение на кандидатите на официалния сайт на общината и в Административния регистър.

Документи за кандидатстване