Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за длъжността: „Психолог“ по проект: №BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец” 10.06.2024 Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година, финансирана от ЕСФ плюс и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Психолог” по проект: ”№ BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец”, Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Психолог” (по заместване) по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец” при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Психолог” по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец”, трябва: 1. Да притежават диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, област на висше образование „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Психология”. 2. Да имат добра компютърна грамотност MS Office (Word, Excel), Internet и съответните практически умения. 3. Да не са осъждани. 4. Да са физически и психически здрави. 5. Да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност и комуникативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Психолог” по проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец” е с код по НКПД 26346001. Основните задължения, включени в нея са следните: 1. Провежда разговори или терапевтични интервюта с потребителите с цел консултации и последваща терапия; 2. Изслушва и консултира потребители; 3. Изготвя хипотези за различни поведенчески и личностни характеристики. ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Психолог” по проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (Приложение № 1), в което се описват всички приложени документи. 2. Диплома за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване). 3. Професионална автобиография (CV). 4. Документ за самоличност (оригинал, който след сверяване на данните се връща). 5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива. 6. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава. 7. Декларация - съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 2). При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Домашен социален патронаж, на адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2, ет. 2 всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи - 14.06.2024 г. (петък) до 16:00 часа. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю - събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване