Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: секретар на Община Лясковец 14.05.2024 1. На основание чл. 34, ал. 1 от НПКПМДС, конкурсната комисия е определила начина за провеждане на конкурс, съгл. чл. 33, ал. 1, т. 3 от НПКПМДС - защита на концепция за стратегическо управление. Съгласно чл. 39, ал. 5 от НПКПМДС защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете. Продължителността на защитата на концепцията е до 20 минути за кандидат. 2. На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия определя коефициент 3, с който да се умножава резултата на кандидатите, получен от сбора от оценките от разработената концепция и нейната защита. Минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е най-малко 8. 3. На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия определя коефициент 5, с който да се умножава резултата на кандидатите, получен след провеждане на интервюто. На основание чл. 42, ал. 1 от НПКПМДС, конкурсната комисия формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. Продължителността на интервюто е до 20 минути на кандидат. По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават формулираните въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва: 5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 - не отговаря на изискванията за длъжността. Полученият резултат от успешно издържаното интервю (точки, получени като произведение от оценките на членовете на комисията и техния брой) се умножава с определения от конкурсната комисия коефициент на тежест - 5. Минималният резултат, при който кандидатите се счита успешно издържал интервюто е 4. 4. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при провеждането на конкурса по начина съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3 от НПКПМДС - защита на концепция и интервю, умножени с определените по чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС от комисията коефициенти. В окончателното класиране участват само кандидатите, които са получили над минималния резултат за успешно издържано интервю. Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр съгласно приложение № 8 към чл. 42, ал. 2 от НПКПМДС. 5. Успешно издържалите конкурса кандидати се класират в низходящ ред, като на първо място се класира кандидатът, получил най-голям брой точки.   КОМИСИЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ (Емилия Жилиева) ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ (адв. Елка Николова) 2. /п/ (Надка Николова)