Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление на Министерството на околната среда и водите за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000279 „Стара река“ 20.11.2023 Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000279 „Стара река“. Защитената зона е разположена в землищата на с. Горско ново село, с. Калайджии, с. Сливовица, с. Средно село, община Златарица, област Велико Търново, с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, с. Бряговица, с. Кесарево, с. Теменуга, община Стражица, област Велико Търново, с. Боринци, община Котел, област Сливен, с. Богомолско, с. Великовци, с. Крайполе, с. Мечово, с. Равно село, с. Стара речка, с. Стеврек, с. Черна вода, община Антоново, област Търговище. Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - www.moew.government.bg, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионални инспекции по околната среда и водите - Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68), Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение“, № 71, ет. 3) и Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2). В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Проект на заповед и приложения