Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост 20.09.2023 Настоящата процедура за предоставяне на БФП е втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Вторият етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи и приемането на проектните предложения да приключи на 16.01.2024 г. Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинска администрация Лясковец ще приема заявления за участие до 10.12.2023 г. Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II може да намерите в сайта на МРРБ.