Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2961 #1 / 05.09.2023 г. 07.09.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1761 от 05.09.2023 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП - ПР - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на следните поземлени имоти: ПИ 44793.120.39 и ПИ 44793.120.40 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Черникова бара“ и обособяване на пътна връзка от околовръстен път II - 53, част от републиканската пътна мрежа. С предложението за частично изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлените имоти: ПИ 44793.120.39 и ПИ 44793.120.40 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Черникова бара“, се предвижда обединяването им в един нов поземлен имот ПИ с проекто №44793.120.57, като за новообразувания имот да се спазят предвижданията на действащия Общ устройствен план на гр. Лясковец за зона Пп - предимно производствена устройствена зона със следните устройствени показатели: начин на застрояване - свързано между два поземлени имота в частта на изградения навес на границата с ПИ 44793.120.50, на 3м от границите на имота и на 25м от пътното платно към път II-53 и извън сервитута на въздушен електропровод, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт-2, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност и височина до 10 м., при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Определя се конкретно предназначение на имота - „за складова и търговска дейност, ремонт на транспортни средства“ и пътна връзка, осигуряваща достъп до новообразувания поземлен имот ПИ 44793.120.57 от околовръстен път II - 53, който е част от републиканската пътна мрежа. С предложението за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 44793.120.39 и ПИ 44793.120.40 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Черникова бара“, се предвижда обединяването им в един нов поземлен имот ПИ с проекто № 44793.120.57 и се предвижда обособяване на пътна връзка с проектен идентификатор 44793.120.58, осигуряваща достъп до новообразувания поземлен имот ПИ 44793.120.57 от околовръстен път II - 53, който е част от републиканската пътна мрежа. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1761 от 05.09.2023 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.