Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2052 #2 / 03.08.2023 г. 03.08.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: С Решение № 610 по Протокол № 75 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 27.07.2023 г.: 1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземления имот, отразен с идентификатор 44793.258.18, с площ от 10 999 м2 и начин на трайно ползване „нива” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местността „Брода”, попадащ извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в имот с конкретно предназначение „за складови дейности“, с показатели за зона от вида „предимно производствена” - плътност на застрояване Пзаст. - до 60%, интензивност на застрояване Кинт. - до 2, минимална озеленена площ - мин. 30%. 2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземления имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с идентификатор 44793.258.18, с начин на трайно ползване „нива” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Брода”. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.