Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 17.07.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-01-236/10.07.2023 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 80 (осемдесет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, дислоцирани в гарнизоните: Варна, Каменар, Приселци и Бургас съгласно следния разчет: 1. за военни формирования от гарнизон Варна: 37 (тридесет и седем) бр.; 2. за военно формирование от гарнизон Каменар: 1 (един) бр.; 3. за военни формирования от гарнизон Приселци: 11 (единадесет) бр.; 4. за военни формирования от гарнизон Бургас: 31 (тридесет и един) бр. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Конкурсът ще се проведе по график, като кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане и включва: тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване. В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска (войнишка) длъжност е не по-малък от 1219,00 лв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 18.08.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява