Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1477 #1 / 05.05.2023 г. 10.05.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 897 от 05.05.2023 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец в обхвата на следните урегулирани поземлени имота: УПИ IX-693 и УПИ V-327 в кв. 62 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се правят следните промени: Променя се границата между УПИ IX-693 и УПИ V-327 в кв. 62 по действащия ПУП- ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец, като се коригира вътрешната (странична) регулационна линия между съществуващите имоти, за да се включи закупената североизточна част от УПИ V-327 с площ 60 м2 към УПИ IX-693 в кв. 62 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец. След регулационното изменение имотите са: УПИ IX-693 с площ 1199 кв. м и УПИ V-327 с площ 582 кв.м в кв. 62 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 897 от 05.05.2023 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.