Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за едно свободно работно място за длъжността: „Общ работник” по проект: „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г. 18.04.2023 Във връзка с реализацията на проект „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по процедура за подбор на проектни предложения № BGLD-1.007 за Малката грантова схема „Създаване на работни места“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността: „Общ работник” по проект: „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г., Община Лясковец ОБЯВЯВА 1 (едно) свободно работно място за длъжността: „Общ работник” по проект: „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г. I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Общ работник” по проект: „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г. трябва да попадат в целевата група безработни и неактивни лица*. (*„Неактивно“ е лице, което не е част от работна сила (нито заето, нито регистрирано като безработно), не е в процес на получаване на образование или обучение (NEET)). Кандидатите за заемане на длъжността: „Общ работник“ по проект: „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г. трябва да притежават личностни качества като отговорност, лоялност и инициативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Общ работник” по проект: „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г., е с код по НКПД 96220001. Длъжността е предвидена за заемане от едно лице, което е безработно и неактивно лице, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Лясковец. Основните задължения, включени в длъжността са: почистване на площадки и алеи, прилежащи към пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец; почистване и поддръжка на тоалетни, прилежащи към пазара в с. Джулюница, общ. Лясковец; събиране, изнасяне и изхвърляне на отпадъци на обозначените за това места. Работното време е с нормална продължителност – 8 часа, при подневно отчитане, а работната седмица е с продължителност 40 часа и следното разпределение на работните дни: неделя, понеделник, вторник, сряда и четвъртък. ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Общ работник” по проект: „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г., кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбор за обявената длъжност (по образец); 2. Документ за самоличност (оригинал, който след сверяване на данните се връща); 3. Диплома за завършено образование (копие и оригинал за сверяване) – при наличие на такова; 4. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 5. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 2); 6. Документи, удостоверяващи, че лицето попада в целевата група по проект: „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”*, вкл. декларация, подписана от лицето (Приложение № 6). (*Безработни и неактивни лица**). (**„Неактивно“ е лице, което не е част от работна сила (нито заето, нито регистрирано като безработно), не е в процес на получаване на образование или обучение (NEET)). При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността „Общ работник” по проект: „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” по Договор № BGLD-1.007-0017 от 28.02.2023 г. се подават лично в срок от 18.04.2023 г. (вторник) до 24.04.2023 г. (понеделник) вкл., в стая № 10 в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 09:30 часа до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидатите ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю с всеки от допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване