Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-614 #2 / 21.03.2023 г. 21.03.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 612 от 21.03.2023 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, урегулираните поземлен имот XI-1432, УПИ XII-1433 и УПИ XIII-1467 се обединяват в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ XV-1432, 1433, 1467 в кв. 52 по ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с конкретно предназначение на новообразувания имот - „за електроенергийно производство“ - изграждане на фотоволтаична електрическа централа. С проекта за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец за урегулираните поземлени имоти - XI-1432, УПИ XII-1433 и УПИ XIII-1467 в кв. 52, обединени в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ XV-1432, 1433, 1467 в кв. 52 по ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, се предвижда промяна на устройствената зона и конкретното предназначение на имота. Определя се нова устройствена зона - за предимно производствена (ПП) и конкретно предназначение на имота - „за електроенергийно производство“ - изграждане на фотоволтаична електрическа централа. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 612 от 21.03.2023 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.