Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда по одобрен проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” 17.03.2023 Община Лясковец обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги и психологическа подкрепа в домашна среда по одобрен проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г. Всеки потребител ще получава мобилни интегрирани здравно - социални услуги и психологическа подкрепа съобразно нуждите си в домашна среда, които ще се предоставят от наети специалисти по проекта. Услугите ще се предоставят по настоящ адрес, независимо дали постоянният адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или друго населено място. Кандидатите, които могат да ползват услугите трябва да попадат в следните целеви групи: - възрастни хора в невъзможност за самообслужване; - хора с увреждания. Нямат право да ползват услуги по настоящата схема лица, които получават едновременно същата услуга в рамките на други операции по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и/или други мерки с национални и международни източници на финансиране както и такива, ползващи сходни услуги в общността. Желаещите да ползват услугата „Грижа в дома в община Лясковец“ подават заявление в сградата на Домашен социален патронаж, в гр. Лясковец, ул. „Младост“ № 2. Документите, които трябва да се подадат, са следните: - Заявление от кандидат - потребителя (по образец) или от негов законен представител (Приложение № 1); - Декларация за съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 2); - Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидат - потребителя (ЕР на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи/. Документи ще се приемат до 23.03.2023 г. в сградата на Домашен социален патронаж, гр. Лясковец, ул. „Младост“ № 2. Потребителите може да кандидатстват за включване в проекта през целия период на предоставяне на услугата: 01.04.2023 г. - 31.03.2024 г. Лице за контакти: Петя Кънчева - Ръководител проект; тел.: 0887 001 107.

Документи за кандидатстване