Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” (Ръководител на звено за вътрешен одит) в Общинска администрация на община Лясковец - 1 (едно) работно място 23.02.2023 На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и необходимостта от провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” (Ръководител на звено за вътрешен одит) в общинска администрация на Община Лясковец, Община Лясковец обявява конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Вътрешен одитор” (Ръководител на звено за вътрешен одит) в общинска администрация на Община Лясковец, при спазване на следните условия: 1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за участие в конкурса за заемане на длъжността: Кандидатите за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” (Ръководител на звено за вътрешен одит) в общинска администрация на Община Лясковец, трябва: - да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в област на висшето образование - „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление: 3.8. Икономика (съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направения (утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), професионална квалификация - Икономист; - да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит; - да са дееспособни лица; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност; - да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит съгласно разпоредбите на чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор. (За ръководител на вътрешния одит не може да бъде назначавано лице, когато: 1. е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор; 2. е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури; 3. негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години. (Обстоятелствата се декларират писмено от кандидата за ръководител на вътрешния одит пред ръководителя на организацията.) 2. Информация за длъжността „Вътрешен одитор” (Ръководител на звено за вътрешен одит) в общинска администрация на Община Лясковец: Ръководителят на вътрешния одит е отговорен за цялостната дейност на звеното за вътрешен одит, като: 1. изготвя и представя на ръководителя на организацията и на одитния комитет или на колективния орган на управление проект на статут на звеното за вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит; 2. организира, координира и разпределя задачите за изпълнение между вътрешните одитори съобразно техните знания и умения; 3. одобрява плановете за конкретните одитни ангажименти; 4. следи за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и за прилагането на методологията за вътрешен одит в публичния сектор; 5. изготвя и представя за утвърждаване от ръководителя на организацията план за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори с цел да се поддържа одитен персонал с достатъчни знания, умения, опит и професионална квалификация; 6. разработва процедури и специфична методология за осъществяване на дейността на звеното за вътрешен одит; 7. предлага на ръководителя на организацията да възложи определена задача на експерт от организацията или извън нея, когато служителите на звеното за вътрешен одит не притежават специални знания и умения, необходими за изпълнение на одитен ангажимент; 8. докладва резултатите от одитните ангажименти, дадените препоръки и резултатите от проследяване на изпълнението на дадените препоръки на ръководителя на организацията, а при необходимост - и на одитния комитет или на колективния орган на управление; 9. представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит на ръководителя на организацията, на одитния комитет или на колективния орган на управление; 10. докладва за всички случаи, в които е бил ограничен обхватът на дейността по вътрешен одит на ръководителя на организацията, на одитния комитет или на колективния орган на управление; 11. има достъп до председателя и до членовете на одитния комитет и участва в заседанията на комитета; 12. координира взаимодействието с външните одитори. 3. Вид на правоотношението и срок за заемане на длъжността: Длъжността „Вътрешен одитор” (Ръководител на звено за вътрешен одит) в общинска администрация на Община Лясковец ще се заема по трудово правоотношение за неопределено време. Ръководителят на звеното за вътрешен одит се приравнява на длъжността „директор на дирекция”. 4. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе по следния начин: 1. Решаване на тест - допуснатите кандидати решават писмен тест, съдържащ въпроси, свързани с прилагане на нормативната уредба в областта на вътрешния одит в публичния сектор; 2. Интервю - събеседване с участниците, издържали теста и допуснати до този етап. 5. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в конкурса кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Заявление за участие в конкурса (по образец); 2. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 3. Професионална автобиография (CV); 4. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (копие и оригинал за сверяване); 5. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит; 6. Копие на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор; 7. Декларация от лицето за запознаване с длъжностната характеристика за длъжността „Вътрешен одитор” (Ръководител на звено за вътрешен одит) в общинска администрация на Община Лясковец (по образец); * Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на кандидатите в Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” при Гл. специалист „Човешки ресурси”, като същите следва да се запознаят с нея в стая № 5 в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС (по образец); 9. Декларация - съгласие за обработване на лични данни (по образец). 6. Подаване на документи: Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, в срок от 1 (един) месец от публикуване на обявлението. * Срокът изтича на съответното число на месеца, а ако месецът няма съответно число, срокът изтича в последния му ден. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. На основание чл. 93, ал. 3 от КТ допуснатите до конкурс кандидати, подали заявления за участие в конкурса, се съобщава писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса. За справки и информация: тел. 0619 / 2-20-55, вътр. 105.