Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2622 #2 / 06.01.2023 г., обнародвано в „Държавен вестник“ на 17.01.2023 г. 18.01.2023 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 515, взето с протокол № 64 на редовно заседание на Общински съвет - гр. Лясковец, проведено на 22.12.2022 г., се одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел от поземлен имот (ПИ) 37664.210.46.1 до ПИ 37664.210.24 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец. Настоящото решение може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд - Велико Търново, чрез Общинския съвет - гр. Лясковец, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.