Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за девет свободни работни места за заемане на следните длъжности по проект „Нова възможност за младежка заетост“ в Община Лясковец: „Специалист” в общинска администрация, „Работник озеленяване“, „Работник в кухня“ и „Работник, поддръжка“ 12.12.2022 Във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост и необходимостта от провеждане подбор на кандидатите за заемане на длъжностите „Специалист” в общинска администрация, „Работник озеленяване“, „Работник в кухня“ и „Работник, поддръжка“ по схема „Младежка заетост“ в Община Лясковец, Община Лясковец ОБЯВЯВА 9 (девет) свободни работни места на пълно работно време - 8 часа за заемане на следните длъжности по проект „Нова възможност за младежка заетост“ в Община Лясковец: 1. За длъжността „Специалист” в общинска администрация на Община Лясковец - 2 (две) работни места; 2. За длъжността „Работник озеленяване“ в Община Лясковец - 5 (пет) работни места; 3. За длъжността „Работник в кухня“ в кухнята към Общински комплекс за социални услуги - гр. Лясковец - 1 (едно) работно място и 4. За длъжността „Работник, поддръжка“ на територията на гр. Лясковец - 1 (едно) работно място бр. I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжностите: „Специалист” в общинска администрация на Община Лясковец, „Работник озеленяване“ в Община Лясковец, „Работник в кухня“ в кухнята към Общински комплекс за социални услуги - гр. Лясковец и „Работник, поддръжка“ на територията на гр. Лясковец трябва да са безработни лица, които да отговарят на следните изисквания: - регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ); - на възраст до 29 г. включително; - с постоянен или настоящ адрес на територията на община Лясковец; - да не участват в никаква форма на заетост (да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му; да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци; да не са тютюнопроизводители/земеделски производители; да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества; да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия; да нямат доходи от извънтрудови правоотношения; да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД); - да не участват в никакви форми на образование или обучение (вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности); - да притежават нужното образование за заемане на длъжността (задължително, завършено средно образование за лицата, кандидатстващи за длъжността „Специалист“); - да не са осъждани; - да са физически и психически здрави; - да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност. II. Информация за длъжностите и основни задължения: 1. Длъжност: „Работник, поддръжка“ по Проект „Нова възможност за младежка заетост ” e с код по НКПД 93120008. Основни задължения, включени в длъжността: - Отговаря за своевременно и качествено изпълнение на възложената му работа. Носи отговорност при нанесени вреди при осъществяване на дейността по пренасяне, смяна на повредени предмети и почистване; - Поддържа постоянна чистота в определените помещения и прилежащите им площи; - Сменя повредени предмети, например лампи за осветление; - Грижи се за вътрешните декоративни растения ежедневно, а за външните тревни площи - при нареждане; - Събира и опакова разделно отпадъците от помещенията до съответните места за събирането им; - При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнението им. 2. Длъжност: „Работник озеленяване“ по Проект „Нова възможност за младежка заетост ” е с код по НКПД 92140015. Основни задължения, включени в длъжността: - Изпълняват елементарни и рутинни задачи при отглеждането и поддържането на дървета, храсти, цветя и други растения в паркове. Отговарят за отглеждането на цветя чрез интензивни техники за култивации; - Товарят, разтоварват и преместват продукти и оборудване; - Подготвят градинските площи с помощта на ръчни инструменти и машини; - Помагат при засаждане, разсаждане и пресаждане на цветя, храсти, дървета и зелени площи; - Поддържат градините чрез поливане, отстраняване на бурени и подрязване на тревни площи; - Почистват градини и изхвърлят отпадъци; - Помагат при размножаване, засаждане и пресаждане на семена, луковици и калеми; - Грижат се за растенията като ръчно ги поливат и плевят; - Събират и опаковат растенията за продажба и транспорт; - Извършват дребни ремонти на постройки и огради. 3. Длъжност: „Работник кухня“ по Проект „Нова възможност за младежка заетост” е с код по НКПД 9412003. Основни задължения, включени в длъжността: - Кухненските помощници помагат при почистване на маси и кухни, мият съдове, приготвят продуктите за готвене и изпълняват други задачи като помагат на работниците, които приготвят или сервират храни и напитки; - Почистват кухни, местата за приготвяне и сервиране на храни; - Помагат на майстор-готвачите и на готвачите при приготвяне на храни като мият, белят, нарязват, измерват и смесват продуктите за готвене; - Подготвят съдове за сервиране; - Разопаковат, проверяват, претеглят и съхраняват доставените продукти в хладилниците, фризери, шкафове или складове; - Измиват и прибират съдове и кухненски уреди; - Приготвят, готвят, пекат и загряват отделни съставки на храните. 4. Длъжност: „Специалист“ по Проект „Нова възможност за младежка заетост” е с код по НКПД 33433008. Основни задължения, включени в длъжността: - Административните и изпълнителните специалисти изпълняват задачи, свързани с поддържане на комуникация, координация и организация в помощ на директори и специалисти и/или изготвят кореспонденция, доклади, документация и друга специализирана документация; Съставят административна кореспонденция и водят протоколи; - Получават, предлагат и следят задачи по срокове и дати; - Преглеждат изисквания за срещи, съставят графици, организират срещи и пътувания; - Изготвя писма и друга кореспонденция. ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжностите: „Специалист”, „Работник озеленяване“ „Работник в кухня“, „Работник, поддръжка“ по проект „Нова възможност за младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Заявление за кандидатстване в свободен текст; 2. Насочващо писмо, издадено от Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Горна Оряховица; 3. Документ за завършено образование (копие) - при наличие на такова; 4. Професионална автобиография (CV); 5. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (Образец № 1). При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжностите по проект „Нова възможност за младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се подават в срок до 16.12.2022 г. в Център за информационно обслужване в гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю - събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Обява