Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 18.11.2022 Заповед №2312 / 18.11.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 465, за който е отреден урегулиран поземлен имот I465 - за обществено обслужваща и складова дейност в кв. №77А по действащ Подробен устройствен план - План за регулация на с. Мерданя, община Лясковец, област Велико Търново, с площ 1 212 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост №668 / 24.11.2009 г.

Заповед №2312 / 18.11.2022 г.