Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3024 #1 / 24.10.2022 г. 24.10.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2093 от 19.10.2022 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец - Промишлена зона, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) II - за метален амбалаж в кв. 138 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец - Промишлена зона, като съгласно чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ за имота се създава градоустройствена основа с цел строителство на сгради и съоръжения и се потвърждава конкретното предназначение на имота „за метален амбалаж“. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2093 от 20.10.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.