Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен за поставяне на павилион 19.09.2022 Заповед №1835 / 19.09.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински терен за поставяне на павилион с площ 41.51 кв.м., находящ се в североизточната част на урегулиран поземлен имот (УПИ) - за озеленяване в кв. 47 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец.

Заповед №1835 / 19.09.2022 г.