Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост 19.09.2022 Заповед №1834 / 19.09.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ 1 бр. помещение с площ 14 кв.м., находящо се на втория надземен етаж в сградата на Кметство с. Драгижево, общ. Лясковец, построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІII - за обществено обслужване, в кв. 32 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, описан в Акт за публична общинска собственост №8 / 09.04.1997 г.

Заповед №1834 / 19.09.2022 г.