Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение №436 / 28.07.2022 г. 13.09.2022 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: Решение №436 / 28.07.2022 г., относно Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР-ПЗ) на гр. Лясковец, за имоти извън границите на урбанизираната територия, представляващи поземлени имоти (ПИ) 44793.143.22 и ПИ 44793.143.21 и обединяването им с ПИ 44793.143.68 по КККР на гр. Лясковец, м. „Клена“ с цел разширяване на съществуваща складова база, е влязло в законова сила на 12.09.2022 г.

Решение №436 / 28.07.2022 г.