Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление № М-2245 #2 / 25.08.2022 г. 25.08.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1639 от 25.08.2022 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) и проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулиран поземлени имот (УПИ) УПИ XVII-2512, УПИ XVIII-2513 и УПИ XIX-2514, в кв. 124 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец. С предложението за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец в кв. 124 се предвиждат следните промени: урегулиран поземлен имот УПИ XVII-2512, УПИ XVIII-2513 и УПИ XIX-2514 се обединяват в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ XVII-2512, 2513, 2514 в кв. 124 по ПУП – ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с конкретно предназначение на новообразувалия се имот – „за фотоволтаици“. С предложението за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за Застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец, за урегулиран поземлен имот УПИ XVII-2512, УПИ XVIII-2513 и УПИ XIX-2514, обединявайки се в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ XVII-2512, 2513, 2514 в кв. 124 по ПУП – ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец се предвижда промяна на устройствената зона и конкретното предназначение на имота. Определя се нова устройствена зона – за предимно производствена (ПП) и конкретно предназначение на имота – „за фотоволтаици“. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1639 от 25.08.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.