Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление № М-2237 #1 / 23.08.2022 г. 23.08.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1506 от 22.08.2022 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) и проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлени имот (УПИ) XХX-2603, в кв. 120 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец. С предложението за частично изменение на ПУП – ПР на гр. Лясковец се променя установеното с плана за регулация предназначение на УПИ XХX-2603, в кв. 120, а с проекта за ПУП - ПЗ на гр. Лясковец се предвижда промяна на устройствената зона и конкретното предназначение на имота. Определя се нова устройствена зона – за обществено обслужване (Оо) – за магазин с шоурум. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1506 от 22.08.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.