Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 10.08.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-01-317/20.07.2022 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 108 (сто и осем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, дислоцирани в гарнизоните: Варна, Каменар, Приселци, и Бургас съгласно следния разчет: 1. за военни формирования от гарнизон Варна: 55 (петдесет и пет) бр.; 2. за военно формирование от гарнизон Каменар: 2 (два) бр.; 3. за военно формирование от гарнизон Приселци: 3 (три) бр.; 4. за военни формирования от гарнизон Бургас: 48 (четиридесет и осем) бр. В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска (войнишка) длъжност е не по-малък от 1219,00 лв. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 07.09.2022 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява