Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

До Милан Йорданов Илиев в качеството му на баща и законен представител на Георги Миланов Илиев 02.08.2022 В общинска администрация е депозирано заявление с вх. №М-2179 / 27.07.2022 г., относно заличаване на адресната регистрация на детето Ви Георги Миланов Илиев в гр. Лясковец на ул. „Въстаническа“ №13, ет. 1. Съгласно изискването на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви уведомявам, че със Заповед №1363 / 01.08.2022 г. на инж. Росица Лазарова Господинова - Заместник - кмет на Община Лясковец, съгласно Заповед №2343 / 06.11.2019 г. на Кмета на Община Лясковец, е назначена комисия за извършване на проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на Георги Миланов Илиев в гр. Лясковец, ул. „Въстаническа“ №13, ет. 1. На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК може да се запознаете с преписката в Центъра за административно обслужване при Община Лясковец, находящ се в гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ №1, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., както и да направите писмени искания и възражения в тридневен срок от обявяване на настоящото уведомление на официалната интернет страницата на Община Лясковец (www.lyaskovets.bg).