Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1891 #1 / 27.07.2022 г. 28.07.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1299 от 22.07.2022 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) №300 по Кадастралния план на с. Козаревец, общ. Лясковец, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) X-217 в кв. 71 по действащия ПУП-ПР на с. Козаревец, общ. Лясковец, като съгласно § 8, ал. 2 от Преходните разпоредби на ЗУТ се променя дворищната регулация така, че да съвпада със старите имотни граници на поземлен имот ПИ № 300 по Кадастралния план на с. Козаревец, за който е отреден УПИ X-217 в кв. 71 по действащия ПУП-ПР на с. Козаревец. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1299 от 22.07.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.