Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Удължаване на проект „Патронажна грижа + в Община Лясковец“ 27.07.2022 На 18.07.2022 г. Община Лясковец подписа Допълнително споразумение 01 към Договор BG05M9OP001-6.002-0167-С01 с Министерството на труд и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID - 19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа+ - Компонент 2“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0167-C01 „Патронажна грижа + в Община Лясковец“. Проектът предвижда изпълнението на дейности в две направления: - Направление I - дейност „Патронажна грижа“. Очаквано стартиране на дейността: 02.08.2022 г. В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 37 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на ден за срок от 6 месеца. Дейностите ще се предоставят от специализиран екип - медицинска сестра, психолог, социални асистенти и др. - Направление II - дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. Очаквано стартиране на дейността: 02.08.2022 г. В рамките на Направление 2 ще се осигури реализирането (за 6 месеца) на следните поддейности, насочени към 14 служители в двете социални услуги /Център за обществена подкрепа и Дневен център за стари хора/ - държавно делегирани дейности, на територията на Община Лясковец, обслужващи 40 потребители, а именно: 1. Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства) за служители и потребители на социалните услуги ДДД; 2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; 3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19; 4. Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД; 5. Осигуряване на компютърна техника и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно. Продължителността на проекта ще бъде 6 месеца считано от 02.08.2022 г., като ще бъдат предоставени патронажни грижи и дейностите за превенция на COVID - 19 в социалните услуги - делегирани от държавата дейности. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 67 249,27 лв. (шестдесет и седем хиляди двеста четиридесет и девет лева и 27 ст.), разходи по линия на Европейски социален фонд. Срока на изпълнение на Договора по проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, Договор BG05M9OP001-6.002-0167-С01, Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа+ - Компонент 2“ е от 02.08.2022 г. - 02.02.2023 г.

Обява