Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 19.07.2022 Заповед №1254 / 18.07.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2407, за който е отреден УПИ II-2407 в кв. 10 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 1 554 кв. м., описан в Акт №1145 / 13.06.2017 г. за поправка на акт за частна общинска собственост №508 / 01.09.2004 г., с административен адрес: гр. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Стефан Калинов“ №6.

Заповед №1254 / 18.07.2022 г.