Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 13.07.2022 Заповед №1026 / 21.06.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2527, за който е отреден незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - 2527, находящ се в кв. 106 по ПУП - ПР на гр. Лясковец, с площ 1 750 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост №1284 / 07.03.2022 г.

Заповед №1026 / 21.06.2022 г.