Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите 08.07.2022 Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуваш обект, находящ се в ПИ с идентификатор 44793.257.31 по КККР на гр. Лясковец.

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите