Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1385 #1 / 04.07.2022 г. 08.07.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1092 от 27.06.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ XVIII - ПСД, кв. 134 по ПУП - ПР на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец. С предложението за ПУП - ПЗ на гр. Лясковец - Промишлена зона следва да се назначи застроителна зона и да се преназначи установеното с плана за регулация конкретно предназначение на УПИ XVIII - за ПСД в кв. 134. Определя се нова устройствена зона Пп - предимно производствена зона със следните устройствени показатели: максимална височина до 10м, максимална плътност на застрояване Пзастр. 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 30% и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1092 от 27.06.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.