Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1341 #1 / 21.06.2022 г. 21.06.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД №1016 от 17.06.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на одобрен Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) 44793.120.39 и ПИ 44793.120.40 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Черникова бара“. Поземлен имот 44793.120.39 е с променено предназначение с КЗЗ-08 от 2007 г. с отреждане „за ремонт на транспортни средства“ в зона Соп - смесена обществено-производствена с устройствени показатели: максимална плътност на застрояване 80%, максимална интензивност на застрояване Кинт-2, минимална озеленена площ 20%, начин на застрояване - свободно между ограничителни линии на застрояване на по 3м от границите на имота, на 25м от пътното платно към път II-53 и извън сервитута на въздушен електропровод. Поземлен имот 44793.120.40 е с променено предназначение с КЗЗ-06 от 2008 г. с отреждане „за складове и магазини за строителни и отоплителни материали“ в зона Пп - предимно производствена с устройствени показатели: максимална плътност на застрояване 80%, максимална интензивност на застрояване Кинт-2, минимална озеленена площ 20%, начин на застрояване - свободно между ограничителни линии на застрояване на по 3м от границите на имота, на 25м от пътното платно към път II-53 и извън сервитута на въздушен електропровод. С предложението за частично изменение на одобрения Подробен устройствен план - План за Застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлените имоти - ПИ 44793.120.39 и ПИ 44793.120.40 по КККР на гр. Лясковец, местност „Черникова бара“, се предвижда обединяването им в един нов поземлен имот ПИ 44793.120.32, като за новообразувания имот да се спазят предвижданията на действащия Общ устройствен план на гр. Лясковец за зона Пп-предимно производствена устройствена зона със следните устройствени показатели: начин на застрояване - свързано между два поземлени имота в частта на изградения навес на границата с ПИ 44793.120.50, на 3м от границите на имота и на 25м от пътното платно към път II-53, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт-2, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Определя се конкретно предназначение на имота - „за складова и търговска дейност, ремонт на транспортни средства“. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед №1016 от 17.06.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.