Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Международния ден на детето - 1-ви юни, общинското ръководство на Община Лясковец обявява старт на процедура за подбор на деца желаещи да се включат в безплатен плувен курс 01.06.2022 Община Лясковец отправя покана за деца на възраст от 9 до 14 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Лясковец, отговарящи на поставените условия, за участие в безплатен Плувен курс 2022–ра, организиран чрез Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). В курса ще бъдат включени общо шест деца - 3 момчета и 3 момичета. Плувният курс ще се провежда три пъти седмично в периода 01 - 31 юли 2022 г. в Комплекс „Светицата“ - гр. Лясковец, от треньорски състав на Плувен клуб „Локомотив Горна Оряховица“. Община Лясковец чрез МКБППМН ще поеме разходите за таксите за участие в плувния курс, както и закупуването на необходимата плувна екипировка на одобрените деца според посочените условия за кандидатстване и след разглеждане на подадените документи.   Плувният курс е предназначен за деца, които отговарят на следните условия: - Дете на възраст от 9 до 14 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Лясковец, което е без родител/родители (починал/-и или с неизяснен произход); - Детето редовно да посещава училище. - При равни други условия, предимство ще имат деца, които имат успех в училище минимум „Мн. добър (5)“ за учебната 2021/2022 г., както и тези, които до момента нямат регистрирани противообществени прояви в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец.   Необходими документи за кандидатстване: 1. Молба в свободен текст до Кмета на Община Лясковец (подадена от родителя, настойника или лицето, което го замества); 2. Декларация за защита на личните данни - Приложение № 1 (подадена от родителя, настойника или лицето, което го замества); 3. Декларация за информирано съгласие (подадена от родителя, настойника или лицето, което го замества) – Приложение № 2; 4. Служебна бележка за редовно посещение на учебните занятия, издадена от училището на детето, което кандидатства; 5. Документ, удостоверяващ успеха на детето, което кандидатства, в училище (подава се ако успеха е „Мн. добър (5) и над него). Документите се подават лично в МКБППМН или по пощата на следния адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ №1 (На вниманието на Цветомила Берова - Секретар на МКБППМН) Срокът за подаване на необходимите документи е до 15 юни 2022 г. вкл.

Документи за кандидатстване