Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински павилион и терен 30.05.2022 Заповед №846 / 30.05.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински павилион със застроена площ 23,12 кв.м. и терен със застроена площ 17,50 кв.м. за извършване на търговска дейност (кафе - аперитив), съгласно Подробна схема № 14 - Добри дял, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, в част от урегулиран поземлен имот (УПИ) II - за парк и ресторант, в кв. 44 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец.

Зповед №846 / 30.05.2022 г.