Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс 11.05.2022 Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 7 (седем) вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие. Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на следните изисквания: (чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България) 1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; 2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв; 3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; 4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”; 7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв и да им остават не по-малко от 2 (две) години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резелв; 8. да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 29.07.2022 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява