Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за конкурс за длъжността старши експерт „Здравеопазване и социални дейности” 11.04.2022 Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и Заповед № 571/01.04.2022 г. на Кмета на Община Лясковец, обявява конкурс за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” в общинска администрация на Община Лясковец, при спазване на следните условия: 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове: - Образование: висше; - Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”; - Професионално направление: 3.7. Администрация и управление (съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.); - Минимална образователно-квалификационна степен: „Бакалавър”; - Професионален опит: 1 (една) година; - Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши; - Знания в областта на нормативната уредба, съдържаща се в Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за държавния служител (ЗДСл.), Закона за администрацията (ЗАдм.), Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закона за здравето (ЗЗдр.) и др. - Компетентности, съгласно Приложение № 1, т. 3 към чл. 15, ал. 1 и Приложение № 1а към чл. 15, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА): ▪ Аналитична компетентност - да притежава умения за събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения; ▪ Ориентация към резултати - стремеж към постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; ▪ Работа в екип - да притежава умения за участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел; ▪ Комуникативна компетентност - да притежава умения за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма; ▪ Фокус към клиента (вътрешен/външен) - стремеж към ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на потребителите на услугите; ▪ Професионална компетентност - да притежава професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността; ▪ Дигитална компетентност - да притежава знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността. 2. Вид на правоотношението, въз основа на което се заема длъжността: Длъжността се заема по служебно правоотношение. За заемане на длъжността по служебно правоотношение кандидатите трябва да отговарят на условията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл). 3. Информация за длъжността: Старши експерт „Здравеопазване и социални дейности” в общинска администрация на Община Лясковец: Изпълнението на длъжността включва: - Провеждане на общинската здравна политика на територията на общината; - Организиране на детското и ученическо здравеопазване на територията на общината; - Участие в разработването на проекти и координиране съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности; - Координиране събирането и разпространението на информация и добри практики в областта на правата на хората с увреждания, свързани с компетентността на кмета на общината. 4. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: 5.1. Заявление за участие в конкурс (по Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) - Образец № 1; 5.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност - Образец № 2; 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 5.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит; 5.5. Автобиография. Документите по т. 5 може да се подават по електронен път на електронна поща: obshtina@lyaskovets.bg, като в този случай заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 6. Подаване на документи: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, ул. „Манатирска” № 1 или по електронен път, на адрес: obshtina@lyaskovets.bg, като в този случай заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подадени документи по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща. 7. Информация за начина на определяне на размера на основаната заплата: Основната месечна заплата на служителите в общинска администрация на Община Лясковец се определя по нива и степени, съгласно действащата нормативна уредба. Нивата на основните месечни заплати се определят въз основа на длъжностните нива в класификатора на длъжностите в администрацията Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време се определят в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата, определени с нормативен акт. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на непълно работно време се определят пропорционално на законоустановеното работно време. Индивидуалната основна месечна заплата на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1-ва от нивото на основната месечна заплата за длъжността. Индивидуалната основна месечна заплата на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва: 1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността; 2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността; 3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността. 8. Допълнителна информация: Обявлението за конкурса се публикува в Административния регистър по чл. 61, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията (ЗАдм.). Обявлението за конкурса се публикува и в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на официалната интернет страница на Община Лясковец (www.lyaskovets.bg) съгласно изискванията на чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.). На официалната интернет страница на Община Лясковец и на информационното табло в Община Лясковец се обявят: - обявлението за конкурса; - списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и - списъците на недопуснатите до конкурс кандидати. Краен срок за подаване на документите - 10 дни от публикуването на обявлението за конкурса. * Когато срокът се брои по дни, не се брои денят на събитието или на момента, от който започва да тече срокът. Срокът изтича в края на последния ден. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден. За допълнителна информация: тел. 0619 / 2-20-55 Орган по назначаването: д-р Ивелина Гецова - Кмет на Община Лясковец