Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за обществено обсъждане изменения на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Лясковец-Стражица 04.04.2022 До представителите на местната власт, земеделски производители, микропреприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.   Неприсъствено! Срок на настоящото Обществено обсъждане на Проект за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ: • Дата на откриване: 04 април 2022 г. • Дата на приключване: 12 април 2022 година, 17.30 ч. • Начин на провеждане: Предложенията и коментарите по публикувания Проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок следната електронна поща: mig_zaedno@abv.bg Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат подател (име и фамилия, телефон, сектор на заинтересована страна) и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат "word".   Присъствено! СНЦ „МИГ Лясковец-Стражица“, Ви кани за участие в Обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020. • За град Лясковец, община Лясковец - Дата: 11 април 2022 година - Час: 10:00 ч. - Място: Конферентна зала на Община Лясковец, град Лясковец, пл. „Възраждане“ №1 или Музей на Градинарството • За град Стражица, община Стражица - Дата: 11 април 2022 година - Час: 14:00 ч. - Място: Конферентна зала на Община Стражица, град Стражица, пл. „Дончо Узунов“ №5 • Програма: 1. Представяне на обосновка за Проект за изменение на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020. 2. Обсъждане на промени в Критерии за оценка по мерки: - Промяна в т.7. Критерии за оценка на проектите по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; - Промяна в т.7. Критерии за оценка на проектите по Мярка МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура . - Промяна в т.7. Критерии за оценка на проектите по Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. - Промяна в т.11. Критерии за оценка на проектите по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”. Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ взе Решение №01/Протокол 04-ВОМР/ 22.03.2022 г. за предварително одобрение на исканите промени и обявяване на настоящото Обществено обсъждане! 3. Въпроси и отговори от екипа на МИГ и представители на УС на МИГ.   Основание за изменение на Стратегия за ВОМР: Чл. 38, ал.5 от Наредба 22/18.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.).   Важно! Уведомяваме ви, че на предстоящото Обществено обсъждане следва да участвате след предварително запознаване с Проект за изменение на Стратегия за ВОМР, който е наличен в Секция „Документи за съгласуване с местната общност“ на нашата интернет страница: www.mig-zaedno.eu.

Покана за обществено обсъждане