Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-391 #1 / 18.03.2022 г. 29.03.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 393 от 18.03.2022 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIII-767 в кв. 115 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ се предвиждат следните промени: По взаимно съгласие на собствениците се променя регулационната граница между урегулиран поземлен имот XXIII-767 и урегулиран поземлен имот XXVI-768 в кв. 115 по ПУП - ПР на гр. Лясковец. Новата регулационна граница между двата имота се поставя на отстояние 4м от съществуваща жилищна сграда в поземлен имот 767 и на 4.50м от жилищна сграда в поземлен имот 768. Площта, която се придава от УПИ XXVI-768 към УПИ XXIII-767 е 14 м2. След изменението площта на урегулиран поземлен имот XXVI-768 е 875 м2; След изменението площта на урегулиран поземлен имот XXIII-767 е 837 м2. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 393 от 18.03.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.