Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3744 #1 / 02.03.2022 г. 07.03.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: С Решение № 374 по Протокол № 48 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 24.02.2022г.: 1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП - ПР - ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV817 - за производствено складови дейности в кв. 18А по плана на с. Козаревец, общ. Лясковец и улица с о.т. 24 - 34б - 36а, с цел разширение на съществуваща складова база. 2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на проект за частично изменение на ПУП - ПР - ПЗ, съгл. чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV817 - за производствено складови дейности в кв. 18А по плана на с. Козаревец, общ. Лясковец и улица с о.т. 24 - 34б - 36а. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.