Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3732 #1 / 02.03.2022 г. 07.03.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: С Решение № 373 по Протокол № 48 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 24.02.2022 г.: 1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 44793.258.14 до поземлен имот (ПИ) 44793.257.252.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: Изграждане „Кабелна линия 20kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец, „Армако“ АД - „Аркус“ АД. 2. Общински съвет Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 44793.258.14 до поземлен имот (ПИ) 44793.257.252.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: Изграждане „Кабелна линия 20kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец, „Армако“ АД - „Аркус“ АД. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.